OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel: Lukáš Kladníček, IČ 00928003
pro prodej elektronického zboží prostřednictvím e-shopu www.lukaskladnicek.com/obchod

I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (zkráceně OP) Lukáš Kladníček, IČ 00928003 (dále jen „prodávající“) se upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která není podnikatelem a nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, a je spotřebitelem dle § 419 z.č. 89/2012 Sb. (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lukaskladnicek.com/obchod. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lukaskladnicek.cz. při uzavírání tzv. spotřebitelských smluv a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti. V takovém případě však neplatí ustanovení závazná dle zákona č. 89/2012 Sb. pro vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem a podnikateli ani jejich vyjádření dle těchto obchodních podmínek.

1.3. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa elektronické pošty: admin(zavináč)lukaskladnicek.com

telefon: +420 774 60 60 00

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Každý kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami prodávajícího. Učiněním objednávky, bez ohledu na její formu, kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, s nimi souhlasí a stvrzuje, že podle nich bude nákup u prodávajícího realizován. Případné dodání zakoupeného zboží na území mimo Českou republiku musí kupující s prodávajícím řešit individuálně.

2. Objednávka, Uzavření kupní smlouvy, Cena, Platební podmínky

2.1. Nákup v e-shopu prodávajícího je možný bez registrace a nebo po registraci a zřízení uživatelského účtu. V případě nákupu po registraci a zřízení uživatelského mohou vzniknout kupujícímu další práva.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může bez dalšího zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující je povinen dodržovat postup objednávky a nákupu zboží. V případě porušení této povinnosti je prodávající oprávněn objednávku neakceptovat a neprovést.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací s tím, že bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující bere na vědomí, že e-shop a uživatelský účet kupujícího nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.5. E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a dále údaje o vlastnostech zboží, způsobu jeho použití, údržby a nebezpečí, která vyplývají z jeho nesprávného použití, nebo údržby, pokud takové skutečnosti nejsou zřejmé, nebo obecně známé. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma cenin. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží zejména pro případ vyčerpání zásob.

2.6. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na e-shopu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o případných slevách, informace o nákladech spojených s dodáním zboží, informace umožňující jednoznačnou identifikaci kupujícího a adresy, na kterou má být zboží dodáno, pokud je odlišná od adresy kupujícího, telefon a e-mail kupujícího (dále společně jen jako „objednávka“).

2.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na pole „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dojitím objednávky, jež je kupujícím zaslána prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li mu objednávka od kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.12. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ThePay
Platební kartou prostřednictvím platební brány ThePay

2.13. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, dle objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Způsob dopravy volí kupující při objednávce zboží a před odesláním objednávky prodávajícímu. Doprava je možná prostřednictvím České pošty nebo smluvního přepravce. Osobní doručení je nutno výslovně sjednat. Zvolením příslušného způsobu dopravy kupující zároveň vyjadřuje souhlas s cenou zvoleného způsobu dopravy. Doprava bude provedena v souladu s příslušnými přepravními řády České pošty a.s., či smluvního přepravce. V případě dopravy prostřednictvím smluvního přepravce, bude kupující vyrozuměn smluvním přepravcem o termínu doručení zásilky. V případě doručování díla prostřednictvím České pošty a.s. nebo prostřednictvím smluvního přepravce je kupující povinen potvrdit převzetí doručované zásilky dopravci a dle svých možností zásilku prohlédnout.

2.14. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2.15. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.16. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu pod stanoveným variabilního symbolu platby. Při porušení této povinnosti se kupní cena nepovažuje za řádně zaplacenou, neboť není schopen v takovém případě přiřadit provedenou platbu k učiněné objednávce. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.17. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

2.18. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat nebo sčítat.

2.19. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím případně jej zašle kupujícímu elektronicky na jím zadanou emailovou adresu. S tím kupující výslovně souhlasí.

2.20. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

2.21. V případě požadavku kupujícího, uplatněného do 14-ti kalendářních dnů od nákupu, je prodávající oprávněn nepoužité a nepoškozené zboží a v původním obalu vyměnit. Na výměnu zboží není právní nárok a provedení výměny záleží čistě na rozhodnutí prodávajícího. Veškeré nákladu na dopravu zboží mezi prodávajícím a kupujícím a na balné nese v tomto případě kupující a to i tehdy, pokud nebude jeho žádosti o výměnu vyhověno. Uplatnení vrácení peněz za zboží do 14-ti dní od nákupu zaniká při nákupu digitálního produktu.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pluginů pokud byla zásilka otevřena, a dále sw doplňků stažených on-line (Presety a Akce),  nebo dodávky novin, knih, periodik, nebo časopisů.

3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na shora uvedenou adresu elektronické pošty prodávajícího.

3.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle, nebo předá prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

3.4. Ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 3.3. je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno.

3.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2. vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky s tím, že pokud jde o náklady na dodání zboží, vrací prodávající kupujícímu tyto náklady pouze ve výši odpovídající nejlevnějším nákladům na dodání zboží nabízeným prodávajícím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s tou výhradou, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, dle čl. 3.2., nese kupující náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Peněžní prostředky vrací prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nejčastěji však, bezhotovostně na účet určený kupujícím.

3.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu pohledávka za snížení hodnoty zboží. Pohledávku za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Odpovědnost za vady, Záruka

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

4.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, ve smyslu ust. § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, nese za to odpovědnost prodávající.

4.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, vyjma případů, kdy jde o vadu, pro kterou byla u zboží sjednána nižší cena, dále pokud jde o vadu spočívající v opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, o vadu u použitého zboží spočívající v odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v době jeho převzetí kupujícím, a pokud to vyplývá z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

5. Další práva a povinnosti

5.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

5.2. Kupující bere na vědomí, že veškeré fotografie zobrazené v internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní a barevná odlišnost mezi vyobrazením zboží na fotografii a skutečným barevným provedením může být odlišné. tato barevná odlišnost není vadou.

5.3. Kupující není oprávněn při využívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu webového rozhraní obchodu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

5.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky, e-shopu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk a pohlaví (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

6.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

7.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky a nákupem zboží  obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.